Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING OJAH B.V.
Ojah B.V. respecteert de privacy van alle betrokkenen die gebruik maken van onze producten en/of
diensten. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens Ojah
B.V. verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.
Contact
Ojah B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Onze contactgegevens zijn:
Ojah B.V.
Cuneraweg 9c
4051 CE Ochten
085 902 0240
Heb je vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van jouw persoons-gegevens of heb je
andere vragen over dit onderwerp? Dan kun je een e-mail sturen naar de directie van ons kantoor via
privacy@ojah.nl
Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij
met u hebben, om u te informeren over onze producten en /of diensten en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens om eventuele
vragen en/of verzoeken van u te beantwoorden.
Persoonsgegevens
Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens van u:
• Gegevens die u aan ons verstrekt zoals onder andere:
NAWTE betrokkene
NAWTE bedrijf /organisatie
IBAN info
Geslacht
Geboortedatum
Functie betrokkene
• Gegevens die wij automatisch krijgen:
Info vanuit de website
Met wie delen wij persoonsgegevens?
Voor het uitvoeren van de opdracht en/of diensten van ons bedrijf, delen wij indien nodig (een
gedeelte van) uw persoonsgegevens met onder andere de volgende partijen:
Holding Ojah B.V. en zusterbedrijven
Accountantskantoor
IT leveranciers
Banken
Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen
met de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van gerechte-lijke procedures of met andere
overheidsinstellingen.
Wij delen uw persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte.
Bewaren persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld en conform de geldende wet- en regelgeving.
Cookies of dergelijke technieken
Ojah B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy
beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de Website aan Ojah B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens
Google verwerken. Ojah B.V. heeft hier geen invloed op. Ojah B.V. heeft Google geen toestemming
gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Rechten betrokkenen
U heeft de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG):
- Recht op inzage
- Recht op “vergetelheid” (verwijdering)
- Recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraging)
- Recht op rectificatie en aanvulling
- Recht op beperking van de verwerking
- Recht op menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten
- Recht van bezwaar
- Recht op duidelijke informatie
Als wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u daar toestemming voor hebt gegeven, dan kunt u
die toestemming op elk moment intrekken. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u een verzoek
indienen door een email te sturen naar privacy@ojah.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Direct na de afwikkeling van uw verzoek vernietigen
wij de ontvangen kopie van uw identiteitsbewijs.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
In de volgende gevallen kunnen wij je aanvraag niet goedkeuren:
• als het verzoek ongegrond is;
• als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan dienen te voldoen;
• als wij jouw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij
met je hebben;
• als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking.
Automatische verwerking
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor u.
Beveiliging
Ojah B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken eisen wij dat
zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt en is alleen toegestaan aan onze
medewerkers en partijen op een ‘need-to-know’ basis. Onze veiligheidsmaatregelen worden
voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen. Als u het idee hebt dat
uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met ons via privacy@ojah.nl.
Heeft u een klacht?
Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen naar
de directie via privacy@ojah.nl of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Wijzigingen
Ojah B.V. heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Hier hoeven wij u
niet vooraf over te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen, brengen wij u op de hoogte via onze
website.
Heeft u vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van uw persoonsgegevens of heeft u
andere vragen over dit onderwerp? Dan kunt u een e-mail sturen naar de directie via
privacy@ojah.n